Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

About Accion Mutante Collective Μουσική κολεκτίβα ‘Accion Mutante’ και Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι στα ΤΕΙ.


Πολλοί που έρχονται για πρώτη φορά σε κάποια μουσική εκδήλωση της Accion Mutante στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι στα ΤΕΙ θα αναρωτιούνται τι είναι αυτή κολεκτίβα, πως στήνει τις συναυλίες, αν έχει κάποια σχέση με το ΤΕΙ κτλ. Η Accion ιδρύθηκε στις αρχές του 2000 από άτομα του Αυτόνομου Στεκιού Καβάλας και φοιτητές πολιτικά και φιλικά προσκείμενοι σε αυτούς και στον αυτό-οργανωμένο τρόπο ζωής. Κοινή επιθυμία να οργανώνουν συναυλίες αυτό-οργανωμένες ή do it yourself d.i.y. (και όχι μόνο) χωρίς να υπάρχει ο παράγοντας κέρδος αλλά, η μουσική ψυχαγωγία. Θεωρώντας ότι για την οργάνωση μίας συναυλίας δεν χρειάζεται να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη πολιτική αφορμή (π.χ. να είναι μέρος κάποιου πολιτικού διημέρου), αλλά ότι αυτή καθ’ αυτή η πραγματοποίηση μίας αυτό-οργανωμένης συναυλίας αποτελεί από την φύση της πολιτική πράξη. Μία διαφορετική πρόταση για την διαχείριση της ψυχαγωγίας, όχι από ειδικούς, managers, επαγγελματίες κτλ αλλά από τους ίδιους τους μουσικόφιλους και τα συγκροτήματα. Καταργώντας στην πράξη τον διαχωρισμό τυπικών σχέσεων μεταξύ καλλιτεχνών, οργανωτών και κοινού.Οι συναυλίες δεν είναι «τζάμπα» είναι χωρίς αντίτιμο γιατί δεν θέλουμε φουσκουτούς στην πόρτα και θέλουμε η πρόσβαση στην τέχνη να είναι εντελώς ελεύθερη. Η νοοτροπία που θέλουμε να περάσουμε δεν είναι αυτή του πελάτη – διασκεδαστή αλλά ότι η συναυλία ανήκει σε όσους παραβρίσκονται και όλοι καλούνται να συνεισφέρουν με προαιρετική εισφορά και με ένα χεράκι βοήθειας ή ενεργής συμμετοχής για να μπορούν να γεμίζουν οι νύκτες μας με ευχάριστες βραδιές οπού:Η αυτό-οργάνωση θα έχει αντικαταστήσει την διαμεσολάβηση, η επικοινωνία και η συντροφικότητα το lifestyle και την αποξένωση, η ελεύθερη έκφραση και η δημιουργία, τα προϊόντα - εκτρώματα της μουσικής βιομηχανίας. Ξεκινάμε από τα απλά και καθημερινά για να επεκτείνουμε την αυτό-οργάνωση και την αλληλεγγύη σε όλο το φάσμα και σε όλους τους τομείς της ύπαρξης μας.Σε μια συναυλία λοιπόν της Accion Mutante θα δεις μπάντες από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο, από όποιο μουσικό είδος και αν προέρχεται, δεν θα έχει ρατσιστικό ή σεξιστικό στοίχο ή στυλ. Δεν θα δεις ποτέ σπόνσορες αλλά και ούτε είσοδο με αντίτιμο.

«Ως τώρα είμαστε το τίποτα, τώρα θα γίνουμε τα πάντα» Κ. Μαρξ (IWW 1989: 6)


                                  ********************************************************************


MUSICAL COLLECTIVE ACCION MUTANTE

After the '90s, the main purpose of the concerts in Kavala was the support of the political prisoners or the participation in some political struggle. They were a part and not a complement of this struggle. It was a matter of principle and personal ethics towards them.


Accion Mutante was founded in the early 2000s by people of the Autonomous Hangout of Kavala and by university students who were sympathizers of the self-organized way of life and politically close to them. Their common desire was to organize DIY concerts (and not just concerts), with the musical entertainment and not the profit being the main aim. The Autonomous Hangout, apart from being a space of articulation of political discourse and social activism, also operates as a space of alternative entertainment, library, vinyl store, etc. Accion Mutante has got clear principles on what the basis of the concerts should be, what kind of bands play, how the concert is organized, etc. Also, as a part of the Autonomous Hangout and a natural extension of it, it is clearly based on the model of self-organization and the autonomy of its members.

The main need of the people operating in Accion Mutante was and still is to highlight their political identity and promote it through music and concerts. Based on self-management and self-organization many events in solidarity with the political prisoners have taken place, as well as events to highlight the issue of migrants and other local social issues (e.g., fuel tanks, NATO port).

Initially, in order to be able to overcome the objective difficulties of a concert, a condition of its operation was a small entrance fee. But over time the grouping chose the model of free entrance as its basic principle. The mentality we want to convey is not that of the customer – entertainer, but that the concert belongs to everyone who attends, to those who can and want to voluntarily contribute with a small donation, with a helping hand or with active participation. In case there is an urgent need to raise money for a comrade's court expenses, or in support of the 'Prisoners and persecuted fighters Fund', there is a chance that we might have to introduce a symbolic entrance fee, 1 or 2 euros, clearly for reasons of immediate financial support.

The dissimilarity, within the urban everyday life uniformity, has emerged as a need of Accion Mutante's operation; the advancement of some subjects – issues, such as animals' rights, gender equality and, generally, the respect of dissimilarity of any culture that hasn't got any power and repression principles against other people. Our wish is the expropriation of space as well as the re-acquisition of time through the personal / collective volitions, placing ourselves before our responsibilities, our principles and our choices.                                  ********************************************************************


Musique collectif "Accion Mutante» et autoportant sur la TEI.
Beaucoup de ceux qui viennent pour la première fois à un événement de musique à l'auto Accion Mutante repaire en TEI vont se demander ce que cela collective, comment les concerts, si elle a des relations avec les TEI etc Accion fondée au début de 2000 par des gens de la région autonome Cue Kavala et les étudiants sont amicaux et civil pour eux et le mode de vie auto-organisée. Volonté commune d'organiser des concerts auto-organisés ou faire vous-même bricolage (Et pas seulement) sans facteur de profit, mais l'animation musicale. Considérant que l'organisation n'a pas besoin d'être un concert de toute autre cause politique particulier (par exemple, faire partie d'une politique week-end), mais que lui-même la réalisation d'un concert d'auto-organisation est par nature un acte politique. Une autre proposition pour la gestion des divertissements plutôt que des spécialistes, des gestionnaires, des professionnels, etc, mais eux-mêmes les audiophiles et les assemblages. Rupture dans la pratique de la séparation des relations formelles entre les artistes, les organisateurs et les concerts koinou.Oi ne sont pas «libre» n'est pas équivalent, car nous ne voulons pas fouskoutous la porte et veulent avoir accès à l'art est totalement gratuit. L'état d'esprit que nous voulons faire passer est celui du client - mais que le concert spectacle appartient à ceux qui y assistent et tous sont invités à contribuer par des contributions volontaires et une assistance à la main ou la participation active afin de combler les nuits avec nous agréable soirée où: L'auto-organisation va remplacer la médiation, de la communication et de style de vie de camaraderie et de l'aliénation, la liberté d'expression et de création, produits - monstruosités de l'industrie de la musique. Nous partons du simple et quotidienne pour développer l'auto-organisation et la solidarité à travers et dans tous les domaines de l'existence mas.Se un concert de Accion Mutante nous allons voir des groupes de toute la Grèce et dans le monde, quel que soit votre musique genre si elle vient, aura pas de paroles racistes ou sexistes ou de style. Ne pouvait voir ni les commanditaires d'entrée avec un prix.


                                  ********************************************************************

'Acción Mutante' Music colectiva y permanente auto en TEI.
Muchos de los que vienen por primera vez en un evento de música en el lugar de reunión de Accion Mutante auto en TEI se preguntarán por qué este colectivo, como en los conciertos, si tiene alguna relación con TEI Accion etc fundada a principios de 2000 por personas de la Comunidad Autónoma Cue Kavala y los estudiantes son amables y civiles a ellos y el estilo de vida auto-organizada. Deseo común de organizar conciertos auto-organizados o hágalo usted mismo diy (Y no sólo) sin factor de ganancia, pero el entretenimiento musical. Teniendo en cuenta que la organización no tiene por qué ser un concierto para una causa política particular (por ejemplo, formar parte de un fin de semana político), pero que por sí misma la realización de un concierto de auto-organizado es por naturaleza un acto político. Otra propuesta para la gestión de entretenimiento, en lugar de especialistas, gestores, profesionales, etc, pero sí amantes de la música y asambleas. Rompiendo en la práctica la separación de las relaciones formales entre artistas, organizadores y conciertos koinou.Oi no son "gratis" no es equivalente porque no queremos fouskoutous la puerta y desea tener acceso al arte es completamente gratuito. La mentalidad que queremos transmitir es el de que el cliente -, pero que el concierto artista pertenece a los que asistir y todos están invitados a contribuir con el aporte voluntario y la asistencia de la mano o la participación activa con el fin de llenar las noches con nosotros velada muy agradable donde: La auto-organización reemplazará a la mediación, la comunicación y el estilo de vida de camaradería y la alienación, la libertad de expresión y creación, productos - monstruosidades de la industria musical. Partimos de la simple y cotidiana para ampliar la auto-organización y la solidaridad entre y en todos los ámbitos de la existencia mas.Se un concierto de Acción Mutante vamos a ver a las bandas de toda Grecia y el mundo, independientemente de su musical clase si llega, tendrá ningunas palabras racistas o sexistas o de estilo. Nunca podría v


                                  ********************************************************************

'Accion Mutante' Musica collettiva e autoportante su TEI.
Molti di coloro che vengono per la prima volta in un evento musicale presso il luogo di ritrovo di auto Accion Mutante in TEI si chiederanno che cosa questo collettivo, come ai concerti, se ha alcun rapporto con Accion TEI ecc fondata all'inizio del 2000 da parte di persone dalla autonoma Cue Kavala e gli studenti sono amichevoli e civili a loro e l'auto-organizzata stile di vita. Comune desiderio di organizzare concerti auto-organizzati o fai da te fai da te (E non solo) senza fattore di profitto, ma l'intrattenimento musicale. Considerando che l'organizzazione non ha bisogno di un concerto per essere una causa particolare politica (ad esempio, essere parte di un week-end politico), ma che di per sé la realizzazione di un auto-organizzato concerto è per sua natura un atto politico. Un'altra proposta per la gestione di intrattenimento, piuttosto che specialisti, manager, professionisti, ecc ma se stessi audiofili e assiemi. Rottura in pratica la separazione di relazioni formali tra artisti, organizzatori e concerti koinou.Oi non sono "libero" non è equivalente, perché non vogliamo fouskoutous la porta e vuoi l'accesso a l'arte è completamente gratuito. La mentalità che vogliamo trasmettere è che del cliente - ma che il concerto spettacolo appartiene a coloro che frequentano e tutti sono invitati a contribuire con il contributo volontario ed un'assistenza mano o partecipazione attiva in modo da riempire le notti con noi piacevole serata in cui: L'auto-organizzazione andrà a sostituire la mediazione, comunicazione e stile di vita cameratismo e l'alienazione, la libertà di espressione e di creazione, prodotti - mostruosità dell'industria musicale. Partiamo dal semplice e quotidiano per espandere l'auto-organizzazione e solidarietà al di là e in tutti i settori dell'esistenza mas.Se un concerto di Accion Mutante vedremo band da tutta la Grecia e il mondo, indipendentemente dalla vostra musicale specie se si tratta, non avrà testi razzisti o sessisti o di stile. Non avrebbe mai potuto vedere né sponsor ingresso con un prezzo.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου